Kadosjch

Rozenlaan 19

2300 Turnhout

info@Kadosjch.be

Jef Vanhove 0478/57 43 46

ondernemingsnummer 0660.693.922

 

Kadosjch gaat op reis via bpost of kiala. De prijzen zijn incl 21% BTW.

De bestelling zal in minder dan 14 dagen verstuurd worden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie geldig vanaf 5 maart 2017

 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopsovereenkomst door een bezoeker van de website, afgesloten met Kadosjch. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kadosjch. Op verzoek zenden we u een schriftelijk exemplaar.

  2. Kadosjch is eigendom van Jef Vanhove met maatschappelijke zetel te Turnhout, Rozenlaan 19; tel. 0478/57 43 46; ondernemingsnummer 0660.693.922

  3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kadosjch behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  4. Daar alle producten handmatig gemaakt zijn, kunnen ze qua tekening en kleur, lichtjes van elkaar verschillen.

 

  1. Eenmaal we je betaling ontvangen hebben, wordt je pakje binnen de 2 werkdagen verzonden. Als het bestelde niet in voorraad is, wordt het in minder dan 14 dagen opgestuurd.

  2. Als Kadosjch op verlof is, zal de bestelling pas verzonden worden in de eerste 2 werkdagen na het verlof. Ook mail tijdens de vakantie wordt beantwoord.

  3. Kadosjch is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de post. De producten worden zo verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.

Paypal, bancontact, overschrijving

Bij afhalen, best eerst een afspraak maken via mail.

info@Kadosjch.be

 

Verzending binnen België:

Brievenbuspost (geldt enkel voor kaartjes) €1,50

Pakket: €5

Vanaf een bestelbedrag van €150, is het versturen gratis

 

Verzending naar Nederland:

Brievenbuspost (geldt enkel voor kaartjes) €4,95

Vanaf een bestelbedrag van €150, is het versturen gratis

 

Verzenden naar andere landen: stuur een mailtje

Bij leveringen in het buitenland kunnen douanerechten, belastingen en andere kosten van toepassing zijn, die niet bij de aangegeven totale prijs inbegrepen zijn.

 

  1. Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst of de levering van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.
   Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen opnieuw in ons bezit hebben. Het spreekt voor zich dat de artikelen ongeopend zijn en in de oorspronkelijke verpakking zitten.

  2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de conument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bv maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

  2. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

  3. Betaling gebeurt steeds electronisch. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

 

  1. Indien u een bestelling plaatst bij Kadosjch, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kadosjch. Kadosjch houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

  2. Kadosjch respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

  3. Kadosjch maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te schrappen.

 

 1. Garantie en conformiteit

  1. Kadosjch staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

  3. Indien klachten van de afnemer door Kadosjch gegrond worden bevonden, zal Kadosjch de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Kadosjch bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van het bestelde dat wordt teruggestuurd.

  4. Kadosjch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.

 

  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld

  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kadosjch zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

  3. Mondelinge toezeggingen verbinden Kadosjch slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  4. Aanbiedingen van Kadosjch gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

  5. Kadosjch kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

  1. Een overeenkomst tussen Kadosjch en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kadosjch op haalbaarheid is beoordeeld.

  2. Kadosjch behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

  1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Kadosjch gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

  1.  

Kadosjch is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 1.  

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kadosjch alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 1.  

Kadosjch behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kadosjch gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 1.  

Indien Kadosjch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

  1.  

Kadosjch is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1

        Eigendom van alle door Kadosjch aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Kadosjch zolang de afnemer de vorderingen van Kadosjch uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Kadosjch wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2

De door Kadosjch geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud  vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende    zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming    aan Kadosjch of een door Kadosjch aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Kadosjch haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Kadosjch zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Kadosjch.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kadosjch en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout kennis.

 

PRIVACY POLICY

Algemene voorwaarden/privacy policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in Kadosjch. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kadosjch. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kadosjch niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Kadosjch respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kadosjch of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kadosjch of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.